Základy domu musí být přesné a rovinné

Nerovnosti na základové desce přinášejí mnoho komplikací.
Například silné podmaltování první řady cihelného zdiva (navyšuje se cena za spotřebovaný materiál včetně časové náročnosti) a komplikovanou pokládku tepelné izolace podlah (různá vrstva izolantu). U montovaných staveb je navíc vyloženě podmínkou dodržet požadovanou rovinnost pro montáž následných konstrukcí. Při budování základů je proto nutné přesně dodržet stavební postup a použít předepsaný materiál dle projektové dokumentace. Odměnou bude plynulá a rychlejší výstavba domu.

Geodetické měření
Geodetické měření

PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ

Základními předpoklady pro kvalitní provedení základů jsou: projektová dokumentace, odborný zhotovitel a samozřejmě příznivé počasí. Slovo "základy" není pro tuto fázi výstavby nového domu vůbec náhodné a teprve od "kvalitního založení stavby" se odvíjí kvalita celku.

Na stavební parcele by měl být před budováním základů proveden geologický a radonový průzkum, které budou podkladem pro vypracování projektové dokumentace základů. Sledujeme geologické podloží v celé ploše budoucího umístění objektu. Pokud se vyskytne nějaká anomálie, byť jen lokální, musí být její řešení v dané projektové dokumentaci. Na základě radonového průzkumu je pak navržen způsob hydroizolace. Protiradonová ochrana je nejčastěji součástí hydroizolačních pásů v podobě hliníkové vložky.
Hloubení základových pasů
Hloubení základových pasů
Základové pasy
Základové pasy


PROVÁDĚNÍ ZÁKLADŮ

Samotná realizace výkopových prací a zalití základových pasů zaberou při plynulém postupu tři až čtyři dny od prvního kopnutí do země, včetně přípravy k položení instalací v podobě prostupů v základových pasech. Začíná se skrývkou cenné ornice a jejím uložením na vhodném místě pozemku, bude se nám hodit na konečné úpravy pozemku. Je také důležité připravit prostor, po kterém se bude pohybovat těžká mechanizace (bagr, nákladní automobil, mix atd.). Pro manipulaci bagru při hloubení základových pasů a navážení podkladních vrstev je dostatečný prostor velkou výhodou. Po sejmutí ornice v ploše budovaného objektu se provede vytyčení stavby a to vždy v souladu s projektovou dokumentací. Vyznačí se obrys základů a poté se provedou výkopy základových pasů. Výkop se nakonec ručně dočišťuje. Dále je vhodné přizvat technický dozor investora, který zkontroluje stav základové spáry. Výkopová zemina se uskladní pro další použití.

Po provedení výkopů základových pasů následuje montáž zemnícího pásku na úrovni základové spáry a provedení prostupů pro instalace. Vývody zemnícího pásku musí být v místě budoucího napojení hromosvodu. Správné umístění a utěsnění prostupů je velmi důležité. Při nedostatečné hloubce může napříkad v budoucnu dojít k zamrznutí hlavního přívodu vody. Při opomenutí umístění prostupu se musí základový pas probourat či podkopat, což je velmi pracné a časově náročné.
Opatření prostupu sítí základovými pasy
Opatření prostupu sítí základovými pasy
Betonování základových pasů
Betonování základových pasů


Až nyní může následovat betonáž základových pasů, nečastěji do úrovně terénu. Ideální je provedení betonáže bezprostředně po dokončení výkopových prací - zamezí se tak sesuvu půdy. Zároveň je při betonáži nutné instalovat ocelové armatury, kterými budeme k základovému pasu kotvit další část základů (hovoříme o nadzemní části základových pasů, část však může být také utopena pod úrovní terénu). Po vytvrdnutí betonu je možné začít provádět založení první vrstvy (řady) betonových, takzvaných šalovacích tvárnic. Jejich vodorovná a svislá rovinnost nám usnadní následující práce. Před vyplněním betonovou směsí armujeme tvárnice vodorovně a přes rohy. V případě většího počtu řad je nutné tvárnice vyztužit i svisle.

Před navážením podkladních vrstev se provede instalace rozvodů kanalizace, vody, elektrické instalace atd., včetně důkladného zapískování. Dalším krokem je navážení a hutnění podkladních vrstev pod budoucí základovou deskou. Před zalitím základové desky musíme v celé ploše položit armovací sítě (ocelové sítě menšího profilu drátu), které základovou desku zpevní. Provedené práce by měl před betonáží zkontrolovat stavební dozor. Jakékoli chyby při provádění základů se mohou později vymstít, v extrémním případě může být dokonce narušena statika konstrukce domu, obzvláště při výstavbě ve svahu. Nezapomeňte, že opravy základů jsou skutečně velmi obtížné a mnohdy téměř nemožné, navíc velmi drahé. 

Před vylitím základové desky se po obvodu provede pevné bednění. Samotné vylití základové desky v potřebné rovinnosti je klíčem k usnadnění následujících etap výstavby. U montovaných staveb může být požadována odchylka rovinnosti v místě stěn i (+ - ) 1 cm, větší odchylky jsou však problémen i pro stavby zděné. Správně zalitá základová deska se nechá dostatečně vytvrdnout. V případě vysokých teplot je nutné desku kropit a zamezit tak vzniku velkého množství trhlin. Následně můžeme přistoupit k položení hydroizolace. Najčastěji se používají asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, která působí jako izolace proti karcinogenímu radonu.Správně provedené základy usnadní výstavbu

Pokud jsou základy správně provedeny a jsou rovinné, máme usnadněnou výstavbu nosného zdiva a příček či stavbu montovaného domu. Bez jakýchkoli dalších zásahů do základů a jejich úprav postupuje stavba plynule až po realizaci překladů a stropů (zde je opět důležitá rovinnost vybetonované plochy stropu) a následně vyzdění druhého nadzemního podlaží a vytvoření střešní konstrukce. Bezprostřední zastřešení hrubé stavby domu eliminuje působení srážkové vody na stavební konstrukce a zkracuje dobu potřebnou pro vyschnutí stavby.

,

 

Kvalitní provedení základů oceníme i v dalších krocích výstavby. Položení tepelné izolace na podlahy je bezproblémové a přesné, aniž bychom museli materiál jakkoli přizpůsobovat nerovnostem na základové desce. Stavba pokračuje jako snadná stavebnice. Kvalitně provedenými základy ušetříme na stavbě domu bez ohledu na to, o jaký typ domu jde - dřevostavba, zděná stavba montovaný dům, …

Při výběru stavební firmy, která vám základy provede, je důležité opřít se o reference. Jak říká pan Lukáš Matějka z firmy LUSA CB: „Po dokončení stavebních prací musí být výsledek takový, tak kvalitní, že si se stavebníkem můžeme začít tykat.“ Je to logické, nespokojený zákazník „vyká“ a  často i prostřednictvím soudů.

 
 

Copyright LUSA CB s.r.o.

webdesign by Lewest.cz www.lewest.cz